Remonty

FUNDUSZE REMONTOWE

* Rodziny naszej Parafii podjęły wysiłek zbierania funduszy na remont tego Sanktuarium. Począwszy od 2003 roku każdego miesiąca składają dobrowolne ofiary, które pozwalają prowadzić podjęte dzieło. Sami parafianie wykonali wiele fizycznych prac, które diametralnie zmieniły oblicze tego miejsca: kościoła, placu kościelnego, plebani i całego obejścia a także otoczenia Sanktuarium i parafialnego cmentarza. Jest to ich nieoceniony wysiłek, zwłaszcza że są to najczęściej rodziny rolnicze, wielodzietne. Poczytują sobie jednak to za zaszczyt, że mogą uczestniczyć w takim dziele.

* Drugim źródłem funduszy wspomagających nasze prace jest Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, przede wszystkim przez pracę swoich Członków, tutejszych Duszpasterzy. Zgromadzenie wspomaga finansowo to dzieło, na miarę swoich możliwości, a kapłani tu pracujący czynią to przez głoszenie rekolekcji i organizowanie dobrowolnych ofiar ludzi „dobrej woli”.

* od 2002 do 2007 roku remonty tuligłowskie, zwłaszcza jeśli chodzi o zabytki ruchome (ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, belka ze zwieńczenia łuku oraz drewniane kapitele), są dofinansowywane przez Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu. Służby Konserwatorskie służą nam wieloraką pomocą, za co pragniemy serdecznie podziękować.

* Dobra współpraca i nieoceniona pomoc płynie do nas od jednostek Samorządu Terytorialnego, który wspiera odnowę i konserwację elementów drewnianych w kościele, a także zabezpieczenie i konserwacje struktury tynków i fundamentów zabytkowego budynku.

Jest to Urząd Gminy Rokietnica, któremu przewodzi Pani Wójt Bożena Gmyrek i Rada Gminy. Każdego roku, (nieprzerwanie od 2002 r.) przeznaczają na konserwację tutejszych dóbr kultury środki finansowe, zgodnie z zatwierdzonym programem.

Także Starostwo Powiatowe w Jarosławiu służy nam pomocą merytoryczną i wsparciem finansowym, włączając się w ten sposób w to ważne dzieło.

Każdego roku Marszałek Województwa Podkarpackiego przeznacza środki finansowe z funduszu ochrony zabytków na ratowanie dziedzictwa tego regionu. Jest to ważny przyczynek do tworzenia bogactwa tej naszej „małej” Ojczyzny. Wszystkim pracownikom Samorządu Terytorialnego, każdego stopnia i godności bardzo serdecznie dziękujemy za to zaangażowanie.

* Wypełniając ustawowe zadania, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Wydział Funduszu Kościelnego, przekazało kilkakrotnie liczne środki finansowe, jako dotacje prac remontowo – konserwatorskich, a to przy zabezpieczeniach sieci energetycznej, odgromowej i antywłamaniowej; a to przy odwilgoceniu, izolacji i remoncie zabytkowych XVIII – wiecznych tynków kościoła.

* W 2008 do tego zacnego grona dołączyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działając w priorytecie „Dziedzictwo Narodowe”, dofinansowało „konserwację tynków ścian i sklepień oraz naprawę rys i pęknięć w kościele parafialnym w Tuligłowach”.

* Ważne jest tu wyczucie swoistego „signum temporis” przez przedstawicieli naszego regionu w Zgromadzeniu Narodowym. Zaangażowanie naszych Parlamentarzystów jest wielkim bogactwem nas i tego miejsca, i znakiem, że o to właśnie chodzi społeczeństwu, posyłając swych Przedstawicieli do owej służby. W tym miejscu społeczeństwo obywatelskie – wspólnota chrześcijańska wyraża swoją wdzięczność i pamięć (szczególnie Pani Senator Janinie Fetlińskiej – rodaczce tuligłowskiej; Panu Posłowi Piotrowi Tomańskiemu z Żurawicy; Panu Posłowi Mieczysławowi Golbie z Wiązownicy i wielu innym).

* „Wdowi grosz”, to także te fundusze, które przynosi Opatrzność Boża przez anonimowych Ofiarodawców. O nich chcemy szczególnie pamiętać. Im także wyrażamy wdzięczność, a wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomagają to dzieło, przyrzekamy modlitwę i chrześcijańską jedność.

* Do grona Dobrodziejów należą osoby indywidualne oraz firmy, które bezinteresownie wspierały i wspierają dzieło odnowy tego Sanktuarium. Nie sposób wymieniać ich z imienia – dlatego tutaj wspominamy i dziękujemy wszystkim konserwatorom, inżynierom, projektantom i wykonawcom oraz tym spośród parafian, którzy szczególnie są zaangażowani w te prace, nie szczędząc ani czasu, ani środków.

BÓG ZAPŁAĆ * BÓG ZAPŁAĆ * BÓG ZAPŁAĆ